×

1. ALLMÄNT

Castelli & Co. värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas
vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur
Castelli & Co. AB, org. nr 556470-8518, Artillerigatan 4, 114 51 Stockholm, Sverige, e-mail@castelli.se (“Castelli
& Co./vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Castelli & Co.
tillhandahåller tjänster i samband med förmedling och försäljning av fastigheter och övrig kontakt med Castelli &
Co. När du godkänner policyn på hemsidan i samband med lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av
dina personuppgifter i enlighet med nedanstående.

2. VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Castelli & Co. är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:
• Per post: Castelli & Co. AB, Artillerigatan 4, 114 51 Stockholm, Sverige
• Tel: 08-662 14 10
• Fax: 08-662 14 20
• E-post: e-mail@castelli.se
Castelli & Co. avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig
lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

3. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Castelli & Co. samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med förmedling av fastigheter, kontakt
via vår hemsida eller annan kontakt med Castelli & Co.
Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för fullgörandet av fastighetsförmedling samt för
att kunna tillhandahålla dig information om fastighetsobjekt vi tror ligger i ditt intresse.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR OM DIG?

Castelli & Co. samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:
• Namn
• Telefonnummer
• E-post

5. VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Castelli & Co. behandlar personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av fastighetsförmedling och
fakturering.
• Hantera kundförhållandet.
• Efterleva tillämplig lagstiftning.
• Lämna information om fastigheter vi tror intresserar dig.

6. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att
behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund.
Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt,
specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Vi samlar in samtycken
från dig i samband med att du gör en intresseanmälan på vår hemsida.
Castelli & Co. har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla
bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade
krav.

7. HUR LÄNGE LAGRAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Castelli & Co. lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för.
Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav
eller för att bevaka våra rättsliga intressen.
De personuppgifter vi behandlar med stöd av samtycke sker så länge samtycket inte återkallas.

8. TILLGÅNG TILL LAGRADE PERSONUPPGIFTER

Castelli & Co. överför aldrig dina personuppgifter till tredje part och lagras alltid inom EU/EES.

9. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och
obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling
som sker på det tekniska området.
Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig Castelli & Co. att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet
(Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en
sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska Castelli & Co. redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och
information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.
Castelli & Co. åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta
nödvändiga försiktighetsåtgärder.

10. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Castelli & Co. kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina
uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Som registrerad äger du rätt att begära:
1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka
personuppgifter Castelli & Co. behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt kostnadsfritt, en
gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan. Nämnda registerutdrag ska innehålla
information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till
vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att få information om de
rättigheter som anges nedan.
2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Castelli & Co. utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga
eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.
3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre
är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina
personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Castelli & Co. måste spara dina uppgifter,
till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den
behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa
avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga
och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling
vara begränsad.
Om dina personuppgifter finns lagrade hos Castelli & Co. har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under
vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format till en annan personuppgiftsansvarig.
Om personuppgiftsbehandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt invända mot denna. Vid en
invändning fortsätter Castelli & Co. endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger
tyngre än dina intressen. Castelli & Co. har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.
Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen.
Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Castelli & Co., Artillerigatan 4, 114 51, Stockholm,
Sverige eller mejla till e-mail@castelli.se. Dina önskemål kommer besvaras av oss snarast möjligt och senast inom
en månad. Om Castelli & Co. inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Castelli & Co. skyldiga
att motivera varför.

11. EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Castelli & Co. förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn
ändras kommer Castelli & Co. att med rimlig varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn
har du rätt att säga upp avtalet med Castelli & Co. innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att
kontakta Castelli & Co.
12. KONTAKTINFORMATION TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar
dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.
Vår kontaktinformation är:
Castelli & Co. AB
Org.nr: 556470–8518
Artillerigatan 4, 114 51 Stockholm, Sverige
Tel: 08-662 14 10
Fax: 08-662 14 20
E-post: e-mail@castelli.se